Kibedy Gordon vs Denis ChavesKibedy Gordon vs Niyaz Ahmed

01

Gordon Team

02

World Class

03

Champion